การตั้งค่าในหน้า Manu Publish

Manu Publish การเผยแพร่ข้อมูลที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ทั้งหมด โดยระบบจะ Active และทำการแสดงผลใน Stamp Lite ของร้านค้าภายใน 5-10 นาที หลังจากเผยแพร่แล้ว

Business report

Business report Menu ที่ร้านค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดของ Campaign ได้ซึ่งการเข้าใช้งาน Menu นี้ต้องตั้งค่าใน Menu Account ก่อน

การตั้งค่าในหน้า Menu Card

Menu Card การตั้งค่าการแสดงผลของ Card ที่จะอยู่ใน Stamp Lite ซึ่งร้านค้าสามารถกำหนดสีหรือรูป Background ได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึง Function การกำหนด Tier Status ให้กับลูกค้า โดยมีวิธีตั้งค่าดังนี้

การตั้งค่าในหน้า Menu Account

Menu Account การตั้งค่าเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน Web Admin และการเพิ่ม – ลด Account ในการใช้งาน App Merchant ของสาขาต่างๆ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

วิธีการเข้าระบบ Menu Business

Manu business เป็นเมนูเพื่อใช้ตั้งค่ารายละเอียดต่างๆ ของร้านค้าทั้งหมด เช่น ชื่อร้านค้า รายละเอียดของการสะสมคะแนนของร้านค้า เป็นต้น เมื่อกดปุ่ม EDIT คุณสามารถเข้าไปสร้างข้อมูลได้ทันที